Informace o zpracování osobních údajů

 
Vážení klienti, dodavatelé, smluvní partneři Domácí péče - Sestřičky s.r.o.
 
vážíme si Vaší důvěry a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme informovat Vás dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)
 
Správcem osobních údajů je Domácí péče - Sestřičky s.r.o. se sídlem Alej Boženy Němcové 2440, 434 01 Most,  IČO Most: 28736133; IČO Chomutov: 25473298, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29541.
 
Jaké osobní údaje Domácí péče - Sestřičky s.r.o. shromažďuje a zpracovává?
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. na základě platné legislativy zaznamenává, shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje klientů, a to:
 • identifikační údaje klienta, jako je jméno, případně jména a příjmení
 • datum narození a rodné číslo
 • adresa bydliště
 • pohlaví
 • informace o zdravotní pojišťovně
 • informace o zdravotním stavu, anamnéza – rodinná, osobní, pracovní, sociální
 • kontaktní údaje na příbuzné
 
Všechny tyto údaje jsou důležitou a zákonem stanovenou součástí zdravotnické dokumentace.
 
Domácí péče - Domácí péče - Sestřičky s.r.o. na základě platné legislativy zaznamenává, shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje dodavatelů a smluvních partnerů, a to: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich dodavatelů a smluvních partnerů, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.       
 
K jakým účelům Domácí péče - Domácí péče - Sestřičky s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu pacientů, klientů, dodavatelů a smluvních partnerů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (poskytování zdravotních služeb). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.
 
Jak dlouho Domácí péče - Sestřičky s.r.o. údaje zpracovává?
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dále po zániku posledního smluvního vztahu:
údaje klientů: od 5 do 100 let dle typu záznamu a požadavků zákona o archivnictví a spisové službě;
údaje dodavatelů a smluvních partnerů od 3 do 10 let, nebo dle požadavků zákona o archivnictví a spisové službě, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Musím osobní údaje Domácí péči – Sestřičky s.r.o. poskytnout?
Některé údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností a bez těchto údajů Domácí péče - Sestřičky s.r.o. nedokáže požadovanou službu poskytnout.
Poskytnutí osobních údajů klienta je nezbytné v míře potřebné k poskytnutí zdravotních nebo sociálních služeb.
Poskytnutí osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, je stejně jako uzavření smlouvy s Domácí péčí – Sestřičky s.r.o., dobrovolné.
 
Z jakých zdrojů Domácí péče - Sestřičky s.r.o. osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s poskytováním zdravotních nebo sociálních služeb, nebo jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.
 
Jakým způsobem Domácí péče - Sestřičky s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Domácí péče - Sestřičky s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti a pravidelně školeny.
 
Komu Domácí péče - Sestřičky s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?
Poskytuje zpracovávané osobní údaje na základě žádosti, po ověření totožnosti, po uhrazení administrativního poplatku a proti podpisu:
 • klientovi
 • zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi klienta
 • osobě blízké nebo určené a to na základě pověření klientem nebo prokázání vztahu s klientem
 
Dále na základě platné legislativy, s podmínkou smluvního ujednání nebo na základě oficiální žádosti, poskytuje osobní údaje:
 • jiným poskytovatelům zdravotních služeb (pro zachování kontinuity služeb)
 • zdravotnickému pracovníkovi, u kterého si pacient vyžádal konzultaci služeb
 • registrujícímu lékaři (PL nebo PLDD)
 • záchranné službě
 
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Domácí péče - Sestřičky s.r.o.:
při přezkoumání lékařského posudku, při převzetí zdravotnické dokumentace jiného poskytovatele, při kontrole, při revizní činnosti pojišťovny, při posuzování pro sociální zabezpečení, při kontrole SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), lékaři SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost), zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při hodnocení kvality, auditech, pro přezkoumání lékařského posudku, pro Národní zdravotnický informační systém, při provádění statistiky, pro Národní registry, pro soudní znalce, pro veřejné ochránce práv a Policii ČR.
 
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sáma Domácí péče - Sestřičky s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Domácí péče - Sestřičky s.r.o. služby spočívající ve správě informačního systému.
 
Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.
Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu kdpsestricky@seznam.cz. Informace Vám budou poskytnuty na základě žádosti v legislativou stanoveném termínu.
 
 
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy Domácí péče - Sestřičky s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu (dodavatelé, smluvní partneři), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.
 
Jak Domácí péče - Sestřičky s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Pacient, klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím informačních letáků umístěných na jednotlivých ambulancích a odděleních Domácí péče - Sestřičky s.r.o.
Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Domácí péče - Sestřičky s.r.o. https://www.sestrickymost.cz/.
 
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 
Prohlášení Domácí péče - Sestřičky s.r.o.
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovává je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Dále prohlašuje, že osobní údaje zpracovává automatizovaně prostřednictvím počítačů, počítačových programů a v písemné podobě.
 
Poplatky související s žádostí o informace:
Domácí péče - Sestřičky s.r.o. má stanoveny administrativní poplatky související s žádostí subjektu údajů o informace. Poplatky jsou uvedeny v platném ceníku služeb.
 
Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.
 
Ludmila Vaňková
jednatel společnosti
 
Bc. Valerie Srbková, DiS.
jednatel společnosti
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024